ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ (หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ) ของบริษัท แพ็คเกจเอเซีย จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ Packageasia.com การใช้งานเว็บไซต์ (หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ) ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ (หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ นโยบาย หรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ และท่านตกข้ลงสละสิทธิใด ๆ ที่อาจมีในการรับทราบคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์ การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ของบริษัทที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า ใช้บริการ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาทิ การสั่งซื้อสินค้า หรือการประมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เมื่อท่านตกลงสร้างบัญชี ให้ถือว่าท่านตกลงดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 2. ท่านตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
 3. ท่านจะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 4. ท่านจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว และจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ท่านจะแจ้งให้เว็บไซต์และบริษัททราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 6. ท่านตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 1. สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำการประมูล ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว
 2. บริษัทสงวนสิทธิโดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบการกระทำดังต่อไปนี้

 1. ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
 2. พบการเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น
 3. การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นซึ่งบริษัทกำหนด
 4. การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานโดยมีเจตนาทุจริต
 1. บริษัทจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัด (ตามที่มีนิยามด้านล่าง) ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในเอกสารดังกล่าว

ข้อจำกัดการใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตกลงดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
 2. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 3. ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 4. ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 5. ห้ามจำกัดมิให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 6. ห้ามเผยแพร่ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
 7. ห้ามเผยแพร่สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขาย หรือการชักชวน การค้าขายในรูปแบบอื่นๆ
 8. ห้ามเผยแพร่ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โปรแกรมซ่อน หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

ท่านรับทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์ Packageasia.com มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้า ซึ่งรวมถึง ตั๋วชมการแสดงต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเท่านั้น บริษัทมิได้เป็นผู้จัดงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแสดง หรือสินค้าดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้แล้ว

 1. การสั่งซื้อสินค้า
 1. บริษัทและเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งรวมถึงตั๋วชมการแสดงต่าง ๆ จาก ผู้จัดงาน ผู้จัดการแสดงต่าง ๆ (“ผู้จัด”) และรับชำระค่าสินค้าแทนผู้จัดเท่านั้น ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านเว็บไซต์ จึงถือเป็นการซื้อสินค้าจากผู้จัด
 2. การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีการยืนยันการทำธุรกรรมหลายช่องทาง เช่น การยืนยันผ่านเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ เป็นต้น
  บริษัทให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 3. บริษัทไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าในทุกกรณี ผู้จัดจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ (หากมี)
 4. บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดจำนวนสินค้าที่จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ในทุกกรณี นอกจากนั้น ในบางกรณี ผู้จัดอาจจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านหลายช่องทางซึ่งรวมถึงเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันจำนวนสินค้าที่แน่นอนที่สามารถจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ได้ การระบุจำนวนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการระบุจำนวนตามที่ผู้จัดกำหนดมาเท่านั้น
 1. วิธีการชำระเงิน
 1. ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนดทางเว็บไซต์
 2. การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 1. ค่าบริการ
 1. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิคิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนที่ระบุสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละกิจกรรม
 2. ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี
 1. การเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม
 1. ท่านยอมรับว่ากิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลาได้ ซึ่งการยกเลิกหรือเลื่อนนั้น เป็นการพิจารณาจากผู้จัดเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนในการพิจารณาแต่ประการใด
 2. หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดโดยตรง โดยที่บริษัทอาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่กรณี
 1. การคืนเงินค่าราคาสินค้า
 1. กรณีที่กิจกรรมถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลา และท่านมีสิทธิได้รับการคืนเงินค่าสินค้า ท่านตกลงเรียกให้ผู้จัดชำระเงินคืนได้โดยตรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดเป็นกรณีเฉพาะว่าท่านสามารถได้รับเงินคืนผ่านเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมนั้นเท่านั้น
 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมโดยผู้จัดในทุกกรณี
 1. ความรับผิดชอบในลักษณะของสินค้า
 1. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในทุกกรณี หากท่านพบว่าลักษณะของสินค้า หรือกิจกรรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ ท่านตกลงเรียกร้องจากผู้จัดโดยตรง และสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อบริษัททั้งสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

 1. ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานของบริษัท หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัดด้วย และ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ Packageasia.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางบริษัท ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทด้วย
 1. ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์
 1. ท่านตกลงรับผิดชอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ Packageasia.com เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
 1. สื่อและข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในไซต์เป็นลักษณะ "ตามสภาพ" โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น บริษัทปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้เว็บไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้
 1. เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้ บริษัท และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของบริษัท จะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือจากทางผู้จัด หรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของบริษัท

ข้อตกลงรับผิดชดใช้

 1. ท่านตกลงคุ้มครอง ชดใช้ และปกป้องบริษัท และผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าบริการ หนี้สินความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (1) การใช้เว็บไซต์ของท่าน (2) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (3) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือ (4) การกระทำใดๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยมีบริษัท หรือ บุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้บริษัทใช้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 2. บริษัทสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดโดยชัดแจ้งในต้นฉบับทั้งหมดของ Packageasia.com ในด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด โดยท่านตกลงไม่ทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ Packageasia.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Packageasia.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้ ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ Packageasia.com ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 1. ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่มีการดำเนินการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นใดมายังเว็บไซต์ Packageasia.com เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางการเชื่อมโยงผ่านจากเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 2. เว็บไซต์ Packageasia.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ดังนั้น บริษัทขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การระงับ แก้ไข ปรับเปลี่ยน เว็บไซต์

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา

 1. หากข้อสัญญาใดในข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อสัญญานั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อตกลงฉบับนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ

รับสิทธิพิเศษ แพ็คเกจเอเชีย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแอพพิลเคชั่น ฟรี
DOWNLOAD FREE
available-on-the-app-store android-download